Generelle vilkår

Mobilitetskort for bedrifter: Uno-X Firmakort og Uno-X Truckkort.

16.04.24

 

1. Generelt

Disse generelle vilkår gjelder for bruk av Uno-X Firmakort og Uno-X Truckkort (Kortet) som Uno-X Mobility Norge AS (Kortutsteder) utsteder til kunden.

 

Kunden er det selskapet hvis regning Kortet er utstedt til (Kontoinnehaver). Kontoinnehaver er ansvarlig for personer som har fått tildelt Kortet (Kortholder).

 

Kortene kan brukes på stasjoner og eventuelle andre utsalgssteder som har avtale med Kortutsteder om bruk av Kortet som betalingsmiddel.

 

Uno-X Firmakort gjelder for bruk av varer (begrepet varer betyr i det følgende ladetjenester fra Uno-X, bensin- og dieselprodukter og andre produkter som selges på stasjoner) og tjenester på alle YX betjente stasjoner, YX 7-Eleven stasjoner, Uno-X selvbetjente stasjoner og Uno-X Truck-stasjoner i Norge. Uno-X Firmakort aksepteres kun i Norge.

 

Uno-X Truckkort gjelder for bruk av varer (begrepet varer betyr i det følgende ladetjenester fra Uno-X, bensin- og dieselprodukter, olje, bilrekvisita og vask) på alle YX betjente stasjoner, YX 7-Eleven stasjoner, Uno-X selvbetjente stasjoner og Uno-X Truck-stasjoner i Norge. Uno-X Truckkort aksepteres også på Uno-X Truck i Danmark, og Preem stasjoner i Norge og Sverige.

 

Ved konflikt mellom en bestemmelse i disse generelle vilkårene og søknadsskjemaet, skal de generelle vilkårene gå foran søknadsskjemaet.

 

2. Søknad og kredittvurdering

Kontoinnehaver må levere et søknadsskjema for kort til Kortutsteder. Den som signerer søknaden gir tillatelse til at det innhentes ytterligere opplysninger til behandling av søknaden, herunder kredittopplysninger. Samtlige kortsøknader er gjenstand for kredittvurdering. Kontroll vil bli foretatt mot kredittopplysningsbyråer, offentlige tilgjengelige kilder og oppgitte kilder i søknadsskjemaet. Kortutsteder kan avslå søknaden uten å måtte begrunne avslaget.

 

Kortutsteder kan kreve at Kontoinnehaver stiller og opprettholder sikkerhet overfor Kortutsteder for kreditt som gis under denne avtalen. Kortutsteder kan be Kontoinnehaver om å øke beløpet som dekkes av sikkerheten, eller å stille en ekstra sikkerhet dersom Kortutsteder etter eget skjønn vurderer dette som nødvendig som garanti for Kontoinnehavers nåværende eller fremtidige betalinger til Kortutsteder.

 

3. Aksept avtalevilkår

Kontoinnehaver aksepterer ved sin søknad og bruk av Kortet de vilkår som fremgår av avtalen og de generelle betingelser for bruk av Kortet. Kontoinnehaver plikter å sette seg grundig inn i gjeldende vilkår for Kortet, samt følge de anvisninger som gjelder ved bruk av Kortet. Det er Kontoinnehavers ansvar å holde Kortholder underrettet om de vilkår som gjelder for bruk av Kortet, og for at Kortholder opptrer i samsvar med Kontoinnehavers forpliktelser etter denne avtalen.

 

4. Elektronisk kommunikasjon

Kontoinnehaver samtykker i at det kan benyttes elektronisk kommunikasjon for å gi opplysninger og meldinger og at avtaler kan inngås ved hjelp av elektroniske media. Visning på skjerm, e-post og mobil tekst er likestilt med kommunikasjon per post.

 

5. Utsendelse av betalingskort og personlig kode

Innvilges søknaden, blir Kortet tilsendt Kontoinnehaver. Kortet skal signeres av Kontoinnehaver/Kortholder umiddelbart etter mottagelse. Kortet vil etter Kontoinnehavers valg være preget med enten navnet på Kortholder eller registreringsnummeret på et kjøretøy, samt eventuell annen identifikasjon som Kontoinnehaver ber om, og som godkjennes av Kortutsteder. På Kontoinnehavers forespørsel kan Kortutsteder etter eget skjønn utstede kort som ikke er verken sjåførkort eller kjøretøykort.

 

Kortet er Kortutsteders eiendom, men Kontoinnehaver har bruksrett til dette så lenge det benyttes i samsvar med de fastsatte vilkår. Kortet skal oppbevares på samme betryggende måte som andre verdidokumenter.

Kontoinnehaver tildeles en personlig PIN-kode som skal benyttes sammen med Kortet. Kortet og koden må oppbevares adskilt. For øvrig skal koden ikke brukes under slike forhold at andre lett kan se den. Koden bør huskes. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn Kontoinnehaver/Kortholder ikke kan forstå hva sifrene gjelder.

 

I tilfeller der betalingsterminalen er ute av drift, eller Kortet er uleselig i kortleser, kan Kortet brukes manuelt. Ved slik manuell håndtering av Kortet må Kontoinnehaver/Kortholder fremvise offentlig gyldig legitimasjon og signere utfylt salgsnota som godkjenning av belastning.

 

6. Kjøps- og beløpsgrenser

Kontoinnehaver disponerer Kortet innenfor avtalte beløps- og kredittgrenser, for eksempel per belastning og/eller per tidsperiode (dag, uke, måned). Det kan også gjelde begrensninger knyttet til en eller flere varer. Disse grensene fastsettes og kan endres når som helst etter Kortutsteders eget skjønn. Kortutsteder kan ved forespørsel oppgi hvilke kjøps- og beløpsgrenser som gjelder.

 

Kontoinnehaver er innforstått med at Kortet ikke kan benyttes til betaling av tobakksvarer og innsats for spill (begrepet omfatter alle former for spill). Kortutsteder bestemmer hvilke varekategorier som kan kjøpes med Kortet, og kan når som helst uten varsel utvide eller redusere omfanget av varer som tilbys ved bruk av Kortet. Utstedelse av Kortet til Kontoinnehaver gir ikke Kontoinnehaver noen rett til å motta varer.

 

Det er Kontoinnehavers ansvar å holde Kortholder underrettet om beløps- eller varebegrensninger. Dersom kjøps- og beløpsgrenser som nevnt ovenfor overskrides, forbeholder Kortutsteder seg retten til å si opp denne avtalen, inndra Kortet eller kreve et gebyr. Dersom en Kortet av en eller annen grunn suspenderes og deretter reaktiveres, kan Kontoinnehaver bli gjenstand for et gebyr ved forespørsel om en slik reaktivering.

 

7. Markedsføring

Kontoinnehaver samtykker i at utlevering av opplysninger kan skje til et annet selskap i Uno-X Mobility AS, med den hensikt å tilby og markedsføre produkter og tjenester til Kontoinnehaver.

 

8. Melding om mistanke/tap

Kontoinnehaver/Kortholder må underrette Kortutsteder uten ugrunnet opphold etter at Kontoinnehaver/Kortholder har fått eller burde fått kjennskap til eller mistanke om at Kortet er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige kode. Tilsvarende gjelder ved situasjoner hvor det er grunn til å tro at Kortet kan ha blitt kopiert (skimming). Som eksempel kan nevnes tilfeller hvor det har vært innbrudd i Kontoinnehavers/Kortholders kjøretøy, lokaler etc.

 

Melding om mistanke/tap/duplisering kan skje på telefon 22 12 42 12 eller til e-postadresse: bedrift@unox.no. Dersom slik melding er gitt og Kortet blir funnet, skal Kortet klippes i to. Sperring av Kortet og utstedelse av erstatningskort skjer vederlagsfritt.

 

9. Kontobelastning

Belastning har skjedd når en korttransaksjon er godkjent av Kontoinnehaver/Kortholder og akseptert av betalingssystemet. Korttransaksjonen kan ikke stanses eller tilbakekalles etter dette tidspunkt.

 

10. Rabatter

Kortutsteder forbeholder seg retten til å endre og differensiere rabatten som ytes ved kjøp ved bruk av Kortet. Det oppnås ikke rabatt på kjøp ved bruk av Kortet i utlandet.

 

11. Pris, fakturering og betaling

Ved kjøp av varer, skal Kontoinnehaver faktureres etter gjeldende priser. Kortutsteder kan etter eget skjønn legge et gebyr eller en tilleggsavgift til prisen på varene ved bruk av Kortet.

 

Bruk av Kortet belastes med renter og gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser. Det påløper i tillegg et administrasjonsgebyr på 1,5 % ved bruk av kortet utenfor Norge.

 

Kontoinnehaver vil bli fakturert for varekjøp i norske kroner (NOK). Kjøp i utenlandsk valuta vil bli konvertert til NOK ved bruk av gjeldende valutakurs med et tillegg på 1 %.

 

Kontoinnehaver har 30 dager netto kredittid fra korttransaksjonen finner sted, jf. pkt. 9. Kontoinnehaver mottar en gang per måned en faktura for registrert bruk i perioden, med totalt utstående beløp. Kontoinnehaver er pliktig til å betale faktura senest ved forfallsdato. Kortutsteder forbeholder seg retten til å belaste fakturagebyr.

 

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente p.t. på 15,00 % p.a. Påløpte forsinkelsesrenter kan medtas på neste faktura.

 

Dersom Kontoinnehaver er feilbelastet for kjøp som skyldes brukerstedets feil, må Kortutsteder varsles skriftlig av Kontoinnehaver uten ugrunnet opphold. Kontoinnehaver kan ikke utøve tilbakeholdsrett eller foreta motregning i fordringer oppstått ved bruk av Kortet med mindre Kontoinnehaver motkrav er skriftlig erkjent av Kortutsteder eller rettskraftig avgjort ved forlik eller dom.

 

Omtvistede fakturaer skal betales i sin helhet av Kontoinnehaver ved forfall. Hvis partene senere blir enige om at en slik faktura må korrigeres med et bestemt beløp, skal Kortutsteder umiddelbart utstede en kreditnota og betale tilbake dette beløpet, eller avregne det mot eventuelle beløp som Kontoinnehaver allerede skylder Kortutsteder. Eventuelle innsigelser mot en faktura må fremsettes innen 30 dager etter fakturadato. Krav tapes dersom det ikke varsles innen utløpet av fristen.

 

Kortutsteder har når som helst og etter eget skjønn rett til å endre betalingsmetode eller betalingsfrist samt endre eller trekke tilbake eventuell kreditt som har blitt gitt til Kontoinnehaver. Dersom kreditt trekkes tilbake, skal alle beløp som Kontoinnehaver skylder, betales til Kortutsteder umiddelbart, uavhengig av om beløpet allerede er fakturert eller ikke, og uavhengig av eventuelle andre rettsmidler som Kortutsteder skulle ha til rådighet.

 

12. Betalingsmislighold

Ved manglende betaling anses avtalen for brutt og konto og Kortet vil bli sperret for videre bruk. Dersom Kontoinnehaver har unnlatt å betale ved forfall og/eller det foreligger åpenbar fare for mislighold av betalingsvilkår på grunn av svekket betalingsevne, betraktes hele mellomværende som forfalt til betaling. Ved full innfrielse kan Kortet og kredittforhold vurderes gjenåpnet. Ubetalte kjøp kan bli overlatt til inkassobyrå til inndrivelse ved mislighold. Purregebyr belastes iht. lov om inkasso av 13. mai, 1988 nr. 26.

Kontoinnehaver vedtar at utestående krav inklusive renter og utenrettslige inndrivingskostnader kan inndrives uten søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f.

 

13. Kortets gyldighetsperiode.

Kortet utstedes for en bestemt gyldighetsperiode. Før utløpsdato vil Kortutsteder utstede nytt kort, med mindre Kontoinnehavers disposisjonsrett er brakt til opphør.

 

14. Ansvar

Kontoinnehaver er ansvarlig for alle kjøp foretatt med Kortet.

 

Kontoinnehaveren er ansvarlig for tap som skyldes Kortholders og andres urettmessige bruk av Kortet. Lov om finansavtaler og finansoppdrag 25.06.1999 nr. 46 §§ 35-36 og § 37 kommer ikke til anvendelse.

 

Kontoinnehaveren svarer likevel ikke for andres urettmessige bruk som finner sted etter at Kortutsteder har fått underretning om at Kortet eller kode er kommet bort eller ved annen mistanke for misbruk er avdekket. Kontoinnehaver er likevel ansvarlig dersom Kontoinnehaveren/Kortholder ved forsett eller grov uaktsomhet har muliggjort bruken.

 

Kortutsteders ansvar under denne avtalen for krav knyttet til varer kjøpt med Kortet, er begrenset til kjøpsprisen på slike varer. Kortutsteder er ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, eller for eventuelle avledede eller indirekte tap eller skader som Kontoinnehaver pådrar seg som følge av et krav.

 

15. Reklamasjon

Bestrider Kontoinnehaver å ha ansvar for en belastning etter ansvarsreglene i punkt 14 ovenfor, må Kontoinnehaver reklamere uten ugrunnet opphold etter at Kontoinnehaver/Kortholder ble eller burde ha blitt kjent med forholdet og senest innen 30 dager etter fakturadato, jf. pkt 11.

 

Dersom Kontoinnehaver/Kortholder mistenker at han er blitt utsatt for en straffbar handling i forbindelse med belastningen, kan Kortutsteder kreve at Kontoinnehaver/Kortholder anmelder forholdet til politiet.

 

Kontoinnehaver/Kortholder skal avgi skriftlig redegjørelse overfor Kortutsteder om forholdene rundt enhver tapssituasjon.

 

16. Endring av vilkår m.m.

Kontoinnehaver aksepterer at Kortutsteder ensidig kan endre gjeldende avtalevilkår med én måned skriftlig varsel. Priser og kjøps- og beløpsbegrensninger kan imidlertid endres med umiddelbar virkning.

 

Varsel kan gis i eget brev eller som tekst på fakturaen, eventuelt som et eget vedlegg til fakturaen, eller ved at nye betingelser gjøres tilgjengelig på Kortutsteders hjemmeside på www.unox.no. Kontoinnehaver plikter å sette seg inn i Kortutsteders de til enhver tid gjeldende vilkår.

 

Ved endring i oppgitte opplysninger skal Kontoinnehaver varsle Kortutsteder så snart som mulig. Melding om endring av firmanavn, organisasjonsnummer eller selskapsform skal ledsages av offentlig dokumentasjon fra Brønnøysundregistrene (firmaattest).

 

17. Behandling av personopplysninger

Behandling av de personopplysninger som registreres i forbindelse med bruk av Kortet, er underlagt taushetsplikt og reglene i personopplysningsloven med GDPR. Kontoinnehaver og i noen tilfeller Kortholder regnes som registrerte, og kan kreve opplyst hva som er registrert om dem og til hvilke formål opplysningene brukes. Utlevering til tredjeparter kan kun skje når det er nødvendig for ivaretakelse av Kontoinnehavers eller Kortutsteders rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet. Kortutsteder kan benytte medhjelpere (databehandlere) som gis tilgang til opplysninger som er nødvendig for utføring av oppdrag for Kortutsteder i forbindelse med de tjenester som leveres under denne avtalen.

 

Personopplysninger som nevnt ovenfor vil bli benyttet til flere ulike formål, blant andre:
administrasjon av kundeforholdet, oppfyllelse av Kortutsteders rettigheter og forpliktelser overfor Kontoinnehaver og tredjemann, og lovbestemte myndighetskrav.

 

Videre kan personopplysningene benyttes til å følge opp kundeforholdet på best mulig måte, herunder å gi informasjon om og markedsføring av produkter og tjenester Kortutsteder tilbyr. Slik oppfølgning skal alltid følge markedsføringslovens bestemmelser, og markedsføring skal kun skje til eksisterende kunder og dreie seg om slike produkter som anses som tilsvarende tjenestene som tilbys under denne avtalen.

Ytterligere informasjon om hvordan personopplysningene behandles i Uno-X Mobility Norge AS i forbindelse med kundeforholdet, finnes på unox.no/vilkar-og-betingelser.

 

18. Oppsigelse og heving

Hver av partene kan si opp avtalen når som helst ved ikke mindre enn fire (4) ukers skriftlig varsel til den andre parten. Kontoinnehaver plikter å påse at samtlige Kortet returneres/makuleres ved enhver form for oppsigelse.

 

Kortutsteder har rett til å heve denne avtalen med umiddelbar virkning ved varsel til Kontoinnehaver i følgende tilfeller:

 

  • (a) ved vesentlig forsinket betaling fra Kontoinnehaver
  • (b) dersom Kontoinnehaver overskrider kjøps- og beløpsgrensen
  • (c) dersom Kontoinnehaver unnlater å stille eller opprettholde tilstrekkelig sikkerhet
  • (d) dersom det er mistanke om svindel eller misbruk av Kortet, eller dersom slik type svindel eller misbruk er bragt på det rene
  • (e) dersom Kontoinnehaver er gjenstand for gjeldsforhandlinger, konkursbehandling, administrasjon, akkordforhandlinger, konkurs eller avvikling
  • (f) dersom Kortutsteder utfører og/eller innhenter en kredittgjennomgang eller -vurdering av Kontoinnehaver som etter Kortutsteders eget skjønn er utilfredsstillende
  • (g) dersom Kortutsteder etter eget skjønn bestemmer at det foreligger objektive grunner til å konkludere med at Kontoinnehavers økonomiske situasjon har blitt eller sannsynligvis vil bli svekket eller utilfredsstillende
  • (f) dersom Kontoinnehaver i vesentlig grad misligholder vilkårene i denne avtalen
  • (i) dersom Kontoinnehaver overfører avtalen uten Kortutsteders samtykke eller ved endringer i Kontoinnehavers eierskapsstruktur

 

19. Transport

Kortutsteders rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen kan transporteres til tredjemann. Kontoinnehaver kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtale til andre.

 

20. Opphør av avtaleforholdet

Ved opphør av konto-og/eller avtaleforholdet, skal Kontoinnehaver straks tilbakelevere eller makulere Kortet. Kortet vil bli sperret for videre bruk.

 

Dersom Kortholder rett til å bruke kortet tilbakekalles, skal Kontoinnehaver medvirke til at Kortet tilbakeleveres/makuleres eller på en annen måte bidra til at Kortet ikke kan brukes.

 

21. Kontaktinformasjon

Alle opplysninger og meldinger under dette avtaleforholdet skal skriftlig meddeles Uno-X kundestøtte enten pr. brev til Uno-X Mobility Norge AS, Postboks 6470 Etterstad, 0605 Oslo eller pr. e-post til bedrift@unox.no.

 

22. Tvister

Partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting.